REGGELI SZERTARTÁS

NÁMO TASZA BHAGAVÁTO ARAHÁTO SZAMMÁSZAMBUDDHASZA

Hódolat, a Buddhának! Hódolat, a Megváltó, Dicsőséges Tannak! Hódolat, a Szent Közösségnek, a Buddha igaz tanítványainak!

BUDDHAM SZARANAM GACCSHÁMI, DHAMMAM SZARANAM GACCSHÁMI, SZANGHAM SZARANAM GACCSHÁMI

Szándékból fakad a tett! Aki tiszta szándékkal szól és cselekszik,- öröm követi azt, miként az árnyék,

Aki pedig gonosz szándékkal szól és cselekszik,- szenvedés követi azt, mint ahogyan a kerék gördül a kocsit húzó állat patái nyomában.

E nagy igazság felismerése irányítsa lépteinket és tisztítsa meg bensőnket a bűntől! Igyekezzünk bensőnk gonosz sugallatait elhallgattatni, rossz tulajdonságainkkal felhagyni, jó tulajdonságainkat fejleszteni, új erényekben gyarapodni!

Bárcsak minden lény boldog volna! -Érezzünk együtt minden lény fájdalmával és bánatával! -Érezzünk együtt minden lény örömével!

Költözzön állandó könyörület a szívünkbe a világ minden lénye iránt!

Fogadom, hogy nem bántalmazok egyetlen élőlényt sem! Fogadom, hogy nem veszem el, ami nincs önként odaadva!

Fogadom, hogy erkölcsös tiszta életet élek! Fogadom, hogy csak igazat szólok, és nem rágalmazok!

Fogadom, hogy megtartóztatom magam a bódítószerektől!

Fogadom, hogy igyekezni fogok tudatomat, megtisztítani a gonosz befolyásoktól

Amelyek: a kapzsiság és gyűlölet, harag és kételkedés, a hízelgés és irigység törtetés és haszonlesés, a csalás és hamisság, önfejűség és erőszakosság a nemtörődömség és hanyagság. - Ezek a gonosz befolyások!

Ölni és lopni, tisztátalanul élni és hazudni! - Ezek a gonosz befolyások következményei!

Bárcsak leperegnének ezek a gonosz befolyások szellememről, mint ahogyan a vízcsepp pereg le a lótusz szirmairól…

Minden múlandó, ami keletkezett! Fájdalommal telített minden, ami született! Lényeget nélkülözők a világ dolgai!

Aki ezt felfogni és megérteni képes, az türelemmel viseli el a szenvedéseket és biztosan eléri a Megvilágosodást!

Bárcsak megvalósíthatnám magamban ezt az igaságot, hogy megtérhessek abba a békébe, amely túlnan fekszik minden változón és múlandón!

MANGALAM 

 

 

TISZTELETADÁS

 

NAMO TASSA BHAGAVÁTO ARAHATO SÁMMA SAMBUDDHÁSSA!

( Tisztelet adassék a  magasztosnak, a szentnek, a tökéletesen megvilágosultnak!)

 

BUDDHAM SARANAM GACCHÁMI!

DHAMMAM SARANAM GACCHÁMI!

SANGHAM SARANAM GACCHÁMI!

 

ÁRADDHA VIRIYASSAYAM DHAMMO, NÁYAM DHAMMO KUSITASA!

(Az erényesen törekvőé ez a tan, nem a tétlené ez a tan!)

TÖREKEDJÜNK FÁRADHATATLANUL!

 

Íme, a Felébredett: Ő a magasztos, a Tathágata, a Buddha, a szent, a tökéletesen megvilágosodott, aki birtokosa a tudásnak, aki eljött, hogy a jóért munkálkodjon, aki minden világrendszerek ismerője, az emberek, istenek és szellemi lények hasonlíthatatlan vezetője! Ő a magasztos a Tathágata! TISZTELETRE MÉLTÓ ELŐTTÜNK A MAGASZTOS!

 

Íme, az Igazság tanítása: A Tan a DHARMA, mely a Buddha által tökéletesen kinyilatkoztatott, mely soha nem tapasztalt erőt fejtett ki, amely késedelem nélkül célhoz ér, mely mindenkit befogad, aki a Tan útját akarja járni, mely a Nirvána eléréséhez vezet, amely tudást hoz valamennyi lénynek. Íme, ez az Igazság tana a Dharma!  MINDENEK FELETT TISZTELETRE MÉLTÓ, A MAGASZTOS TANÍTÁSA!

 

Íme, a Közösség: A SZANGHA, az erényes életet élők, a buddha szabályait követők rendje, kik a bölcsességnek csúcsain élnek, akik teljesítik kötelességeiket, akik a Négy Nemes Igazságot mérlegelve, a Nemes Nyolcrétű Ösvényt járják, - méltóak Ők a vendégszeretetre, méltóak a tiszteletre, méltóak az adományokra, hiszen Ők a legjobb szántóföldek, az erényes cselekedetek magvai számára! Íme ez a Szangha!  VALÓBAN TISZTELETRE MÉLTÓAK A BUDDHA IGAZ KÖVETŐI!

 

SZABBAPÁPASSZA AKARANAM, KUSZALASSZA UPASZAMPADÁ, SZATCSITTA PARIYODAPANAM, ETTAN BUDDHÁNA SZÁSZANAM

Minden rossznak kerülése, a jóra való igyekezet, a szív megtisztítása - ez a buddhák tanítása.

 

Valamennyi erény gyakorlásával, mint a jótett, az önzetlenség, a bölcsességre való törekvés és ezeknek maradéktalan megvalósításával, bárcsak elérhetném a Hasonlíthatatlan Tökéletes Megvilágosodás állapotát.

 

TÖREKEDJÜNK FÁRADHATATLANUL!

NÁMO BUDDHÁYA!    NÁMÓ DHAMMÁYA!   NÁMÓ SZANGHÁYA!

 

SZARVA MANGALAM

 

 

 

 

UPOSZATHA SZERTARTÁS

 

BUDDHAM SZARANAM GACCSHÁMI ! DHAMMAM SZARANAM GACCSHÁMI ! SZANGHAM SZARANAM GACCSHÁMI !

 

PAP: - Hallgasson meg a Közösség: Ma, újholdkor gyónási nap van. Ha a Közösségnek úgy tetszik, olvastassa fel a gyónási formulát.

- KÖZÖSSÉG:  - M i  valamennyien figyelünk és az elmondottakat fontolóra vesszük !

 

( Ha a felsorolás közben a közösség soraiból a VÉTKEZTEM válasz hangzik, a pap megáll a felolvasásban és így szól :

 - KERÜLJÜK A KÁROS CSELEKEDETEKET TISZTELETRE MÉLTÓ TESTVÉREIM, HOGY HASONLÓK LEHESSÜNK A MAGASZTOSHOZ !)

- GYÓNÓ: - TÖREKSZEM FÁRADHATATLANUL

 

Pap: - Aki hibát követett el az válaszoljon, aki nem - az hallgasson.

Az a  testvérünk aki az elkövetett és emlékezetében lévő hibát , - háromszori kérdésre meg nem vallja, tudatos hazugságban is bűnös! A tudatos hazugság pedig a szellemi tökéletesedés akadálya.

Így mondotta a Magasztos.

Az tehát aki hibát követet el és erre emlékszik,  köteles megvallani - ha mentes akar attól lenni ! Mert könnyít magán a vallomással.

- KÖZÖSSÉG :- Mi valamennyien figyelünk és nem akarunk semmit elhallgatni !

 

PAP: - Felolvasom a súlyos hibákat háromszor.

 • - Vétettünk e gondolattal, szóval, vagy cselekedettel az ölés, lopás, erkölcstelen életmód tilalmai ellen? Feleljen ki-ki önmagáért...
 • Mentesek- e a felsorolt hibáktól a tiszteletreméltó testvérek ?
 • 3 x ismétlés után,  - TISZTÁK A TISZTELETRE MÉLTÓ TESTVÉREK ! - Ezért hallgatnak,
 •  úgy gondolom ...
  • - Vétettünk e gondolattal, szóval, vagy cselekedettel az igazságot nélkülöző beszéd, a rágalmazás tilalma ellen ,a részegeskedés tilalma ellen ? Feleljen ki-ki önmagáért...
 • Mentesek- e a felsorolt hibáktól a tiszteletreméltó testvérek ?
 • 3 x ismétlés után, - TISZTÁK A TISZTELETRE MÉLTÓ TESTVÉREK ! - Ezért hallgatnak,
 •  úgy gondolom ...
  • - És jól gondoljuk meg, - nem estünk e a szeretetlenség, részvétlenség hibájába ?

Éreztünk- e  őszinte könyörületet , minden élőlény iránt ?

Mentesek- e a felsorolt hibáktól a tiszteletreméltó testvérek ?

 

3 x ismétlés után,  - TISZTÁK A TISZTELETRE MÉLTÓ TESTVÉREK ! - A szeretetlenség és részvétlenség hibájától. Valamennyien őszinte könyörületet éreznek a világok minden élőlénye iránt ! Ezért hallgatnak, úgy gondolom ...

 

SZARVA MANGALAM ASTI !

 

 

.youtube.com/watch?v=xl3z3wJuCvY

Oldalmenü
BDH
Diavetítő
Szöveges mező

A Buddha és nagy követői közül sokan lehetővé tették a bepillantást tudatunk mélységeibe:

a világ, ahogyan és tapasztaljuk, tudatunk terméke. Ebből azonban, az adódik, hogy a világ, amelyben élünk, megfelel saját szellemi állapotunknak, azaz, hogy mi magunk teremtettük és ezzel mint egy „meg szolgáltuk” azt, úgy ahogy van.

Ezért aztán a kivezető út e nyomorúságból nem abból áll, hogy megpróbálunk ki menekülni ebből a mi világunkból, hanem tudatunk egy bizonyos megtisztulásából, egy belső megfordulásból, ami azonban csak úgy lehetséges, ha meg ismerjük szellemünk természetét és benne ható erőket. Ekkor tudatosul bennünk, hogy a szellem, mely képes arra, hogy több millió fényévnyi távolságra lévő csillagvilágokat megismerje, nem kevésbé csodálatos, mint ennek a fénynek magának a természete. És mennyivel nagyobb annak a belső fénynek a csodája, ami a tudatunk mélyén szunnyad! Ennek a tudatnak mélységébe benyomulni, illetve ezt a mély tudatot önmagunkban felébreszteni, hogy aztán tovább hatoljunk, ahhoz az állapothoz, melyet a Buddha megvilágosodásnak nevezett: ez a „bodhiszattva-márga”, a Buddhaság bennünk magunkban történő megvalósulásának útja.

 

SUNYATA

Dharnaratna

 Kezdete nincs és vége sincs, se hangja nincs, se fénye nincs

Határtalan, mozdulatlan nincs mélyen és nincs magasan

sohase volt, sohase lesz, VAN, örök felhőtlen tiszta Űr.

Hang, ha támad imává sűrűsül, fény ha árad torz tükörré tágul

melyben árnyak mozognak körbe-körbe, a lét tudatától megrészegülve.

Az Isten asszony mosolyog, karján fehér gyeplő feszül.

Keblét kitárva megmutatja üres, belül.

Ha ezt megérted nincs már semmi dolgod se égen se földön.

Árnyad szertefoszlott, a Célt elérted! Számodra nincs se rossz se jó.

Léted vég nélkül való. Magad vagy, örök egyedül.

Felhőtlen tiszta ŰR.

 

 

 

Sanusi Pane

(Indonézia)

A MENDUT TEMPLOM

 

Itt félhomály, könnyű füst kavarog,

Elhangzott eskük ünnepélyes csöndje,

Fönt Buddha trónol, tiszta és nyugodt,

A Bodhiszattvák is némák mellette.

 

Földi gondolatok kialszanak,

Itt az idő elnémult, szertefoszlott,

Ellenségek, feledve harcukat,

Ölelkezve szorítnak békejobbot.

 

Hallgass lélek, ne hajszold vágyaid,

Hisz az egész világ máyá csalása,

De mostantól hagyd el ábrándjaid.

 

Szárnyalj, szárnyalj a kitárt magasságba,

Tépve fátylad, szakítva láncaid,

A Nirvána végtelen nyugalmába.

 

SZEMLÉLŐDÉS

 

A végtelen szeretetbe olvadtam,

Elhagyva durva testemnek bilincsét.

Magasba szállok, visszavonhatatlan,

Elhagyva durva testemnek bilincsét.

 

Idő folyik… Minden ragyog és néma…

Lábam keresztben, ülök mozdulatlan,

Az élet és halál – hullám hullámra,

Lábam keresztben, ülök mozdulatlan.

 

Migrai Emőd fordítása

Megjelent: A Kőrösi Csoma Sándor Intézet közleményei sorozatban.

Budapest 1976 ) 5-6

 

 

Tao-tanácsok

 

Nem cselekszem, úgy cselekszem, semmi sem marad rendezetlen.

 

Sok szó, ha számolod mind semmiség, jobb ha megőrzöd a Közép.

 

Hátravetik énjüket s énjük előkerül, kívül lépnek énjükön s az Én ott van felül.

 

Munkálkodj, de mint ki rég túljutott tehetségen, önmagán - növelj csak, ne nevelj.

 

A létezőt haszonra válthatod, de nemlétében  fölhasználhatod.

 

Ismerd meg az Ős Kezdetet, amint egy futó ponton áll - ott fut az Út, ott a selyemfonál.

 

Az Út csak fut tovább, lehull a test -  semmit se veszt.

 

Mi egyszerű :  úgy élünk mint réti fű - mint mag magunknak.

 

A tanulásnak csak lenne vége, meglátnád szíved még gondban ég-e.

 

Amint egyre teljesebben élsz már éveidben, úgy kezd feléd fordulni végre minden.

 

Ha nem tudsz bízni semmiben, benned sem bízik senki sem.

 

Az örök erény, tebenned véget sohasem ér - utad a végtelenbe visszatér.

 

A tisztesség gyökere a szerénység, a magasság alapja a mélység.

 

Keresd az erényt önmagadban és igaz lesz, támadhatatlan.

 

Aki tud az szavatlan, aki megszólal az meg tudatlan.

 

Vezesd emberi lényedet, szolgálni benned az eget.

 

A szeretet a támadásban győzhetetlen, a védekezésben rendíthetetlen.

 

Amikor meg akar valakit menteni az ég, a szeretetet állítja oda őrszemül, szeretetből rajzolja köré oltalmazó körét.

 

Az egyenes szó körbe ér, újra fordul visszatér.

 

( Karátson Gábor Tao Te King fordításaiból gyűjtötte Kapila Vimalakírti )

 

AZ IGAZSÁGRÓL

A szavak különlevők és gyöngysor-szerűek, a dolgok összefüggők és halom-

szerűek. Ezért a szavak és dolgok csak súrolják egymást.

A gondolat összetett és kimondható, az igazság egyszerű és kimondhatatlan.

Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak önmagadtól.

Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.

A BOLDOGSÁG


Minden élőlény számára az élet egyik legfontosabb kérdése a következő.

Hogyan teremtsem magam boldoggá?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, tisztába kell jönnünk azzal, mi a boldogság és hogyan keletkezik, működik a teremtésben.
A boldogság fizikai megnyilvánulásában egy érzés jól körülhatárolható, speciális rezgésállapot, a tudatban. Ugyanilyen érzések, rezgésállapotok még a szeretet, gyűlölet, közöny, szenvedés, félelem, stb. Minden érzés az érzékelés következménye, tehát az élőlények egyben érző lények is. Nem tudnak nem érezni, legfeljebb úgy tehetnek, mintha érzéketlenek lennének bizonyos dolgokkal kapcsolatban.
Az ember életében a boldogság érzése többnyire oly módon jön létre, hogy a külvilág (amibe reinkarnálódtunk), a tapasztaláson keresztül meg élet velünk jó dolgokat. A tapasztalás a legjobb és igazából egyetlen valódi tanítómester, mert a dolgok közvetlen megismerését adja nekünk.

Megtanít arra, mi a jó és szép a világban, és megtanít vágyakozni ezekre, cselekedni ezek megteremtése és fönntartása érdekében. Így a boldogság érzése bizonyos külvilági állapotok, helyzetek, körülmények megvalósulásához kötődik a szellem információs mátrixában, amikért egész életében küzd az ember.
Ez a küzdelem a hiábavaló harc a Máya illúziójával, a tapasztalás relativitásával és a világ káprázatának múlandóságával, amik mind a teremtés aszimmetriájának következményei.

Ezek kényszerítik a halál után mielőbbi reinkarnálódásra a vágyakozó lelket és emiatt válik a boldogság utáni vágy a szenvedések legfőbb okozójává és a tudatlanság előidézőjévé.

Mert a tudás és az igazság csak akkor látszik vonzónak, ha boldoggá tesz és élvezhető.
Amikor nincs boldogító állapotban az ember - s ez többnyire így van az életünk java részében - akkor boldogságra vágyik. A vágy türelmetlenné tesz, mert kényszerítő erőként hajt a célja felé. A szellem tehát türelmetlenségében "önkielégítést" végez. Ez a folyamat pszichikailag a fantáziálás, a vágyott állapot elképzelése, illetve a korábbi boldog pillanatok felidézése, a visszaemlékezés rájuk, hogy újra átélhessük őket. Minél több boldogságban volt korábban része valakinek, annál több boldog pillanatot tud felidézni az életéből. Amíg idézi, az emlékeit ki olvassa és újra beírja a tudatának tároló rendszerébe, miáltal frissíti és gyarapítja is azt. A folyamat öngerjesztő és önfenntartó, miként minden más szívesen végzett tevékenység is, tehát ezt az érzés szaporítást (megfelelő programozás esetén) minden mással is el lehet játszani (szeretet, félelem, stb).
A gerjesztésnek, azaz pozitív visszacsatolásnak azonban vannak fékezői, amik lerontják a folyamatot és tönkreteszik az ember boldogságát. Nem csak a felejtés és a jelen külvilág negatív hatásai azok, amik különféle szenvedéseket, rossz érzéseket okoznak nekünk akaratunk ellenére, hanem az információk keveredése, egymásra másolódása is lerontja a boldogságot.

A keveredés zajossá teszi, s végső soron megrontja az élvezhető emlékeket bennünk.

Ez igazából elkerülhetetlen.
Ha a múltban a boldogságunkat egy ember vagy egy tárgy, illetve helyzet adott állapota, viselkedése, konfigurációja okozta, akkor az érzés ehhez kapcsolódik az információs mátrixunkban.

Az érzés (mint rezgés) idézi a tárgyat (mint formát). A külvilágban zajló változások miatt azonban minden dolog állapota, viselkedése, konfigurációja állandóan változik (mozgás, deformáció).

Egyik nap jó idő van, másik nap rossz. Egyszer kellemes élményt jelent egy ember vagy tárgy, helyzet a számunkra, máskor meg rosszat. A két információ (az első jó és a második rossz) fizikailag egymásra íródik a szellemben, mert a formai hasonlóság miatt összekapcsolódnak.

Így viszont az emlékezéskor nem tudjuk tisztán felidézni a boldogság állapotát, érzését, mert az összekeveredett az azt lerontó szenvedés állapotával.
Ennek a fizikai jelenségnek köszönhető, hogy soha senki nem szokta beérni, a múlt örömeinek felemlegetésével, mert a múlt boldogsága idővel megromlik, elvész a számunkra (látszólag).

Ezért kénytelenek vagyunk folyton új, friss boldogság élmények után kutatni.

Új örömöket megteremteni, és persze megküzdeni értük, ami megannyi problémával, bajjal és konfliktussal jár a gyakorlatban.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy bármennyit éljen is az ember, bárhány életben, mindig úgy fogja tapasztalni, hogy egész életében a jóért küzdött és a boldogságért, mégis szinte folyton boldogtalan volt. Látszólag kudarcot vallott a boldogság megvalósításában. Ennek a felismerése késztette Gautama Buddhát arra, hogy kimondja: "minden lét szenvedés".

Amint a jelenség fizikai okait megértettük, felmerül a következő kérdés.: Hogyan lehet segíteni, javítani ezen a rossz helyzeten? Hogy tudjuk magunkat hatékonyabban boldogabb életre programozni, boldogságra predesztinálni szántszándékkal? Hogy lehet megkerülni a boldogság emlékének megromlását?
Erre több (fizikai és pszichikai) megoldás is kínálkozik, amik közül a legkézenfekvőbbek a következők.:
1. Megfelelő közegbe kell reinkarnálódni (a következő alkalommal), ahol gyermekként, majd felnőttként sok lehetőség nyílik boldogító élmények megélésére és közben védve vagyunk a szenvedéstől, amiket a születés, a gyermekbetegségek, a társadalmi problémák, a rossz társaság és a környezeti veszélyek okoznak többnyire. Az ősi szentiratok szerint vannak a megvilágosodásra kedvező életek és világok és vannak kedvezőtlenek. Ugyanígy vannak boldogító életek és világok és boldogtalanítók.
2. Célirányos személyiség átprogramozással felülírhatók a rosszul beidegződött szokások a személyiség információs mátrixában. Kitörölhetők a szenvedésre való visszaemlékezések a jó és rossz emlékek szándékos, tudatos szétválasztásával, valamint a jó emlékek gyakori felemlegetésével (tisztán és pontosan).
3. A tapasztalataink a testi érzékszerveinken keresztül érik el a lelkünket. Ha nem csupán a szenvedéshez vezető élethelyzeteket kerüljük el, hanem a testi létet is, megszabadulva ezen korlátozó perifériáktól és a lelket hozzájuk fűző vágyaktól, akkor megkíméljük magunkat a további fájdalmas tapasztalatoktól. A test nélküli élet sokkal kényelmesebb és könnyebb. Nincs mindenféle kényszerhelyzetekkel leterhelve, amikor az életünk perifériáiért kell küzdenünk (test, vagyon, hatalom, társaság).